Bank Spółdzielczy w Osiu

Galeria

Kalkulator kredytowy

Klienci indywidualni

Klienci biznesowi

Rolnicy

Banery

  • Zastrzeganie Kart
  • BFG
  • Doładowanie telefonów komórkowych

Treść dodatkowa

Bank Spółdzielczy w Osiu
ul. Dworcowa 8
86-150 Osie

tel. 52 33 29 531
tel. 52 33 29 360
tel./fax: 52 33 39 001

Nawigacja

Nawigacja:

Treść

Bankowy Fundusz Gwarancyjny

Bankowy Fundusz Gwarancyjny jest instytucją zapewniającą wypłatę depozytów zgromadzonych w bankach objętych polskim systemem gwarantowania, w przypadku wydania przez Komisję Nadzoru Finansowego decyzji o zawieszeniu działalności banku i wystąpieniu do sądu z wnioskiem o ogłoszenie upadłości banku, na zasadach określonych w ustawie z dnia 14 grudnia 1994 r.o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym. Aktualna lista banków objętych gwarancjami BFG znajduje się na stronie internetowej: www.bfg.pl

Podstawowe zasady gwarantowania depozytów zgromadzonych w bankach:

Kogo obejmuje system gwarancji?

Ochronie podlegają depozyty:

- osób fizycznych,

- osób prawnych,

- jednostek organizacyjnych, które nie mają osobowości prawnej, o ile posiadają one zdolność prawną,

- szkolnych kas oszczędnościowych i pracowniczych kas zapomogowo-pożyczkowych.

Czyje depozyty nie podlegają ochronie Bankowego Funduszu Gwarancyjnego?

- Skarbu Państwa,

- instytucji finansowych, w szczególności: banków, spółdzielczych kas oszczędnośiowo-kredytowych, domów maklerskich, innych firm inwestycyjnych, podmiotów świadczących usługi ubezpieczeniowe, funduszy inwestycyjnych, funduszy emerytalnych,

- kadry zarządzającej danym bankiem oraz jego głównych właścicieli.

Czy gwarancjami objęte są środki w walutach obcych?

Gwarancjami objęte są zarówno depozyty złotowe jak i walutowe. Niezależnie od waluty rachunku wypłata środków gwarantowanych następuje w złotych.

W jakim terminie Bankowy Fundusz Gwarancyjny wypłaci należne środki?

Środki zostaną wypłacone w terminie 20 dni roboczych od dnia zawieszenia działalności banku i wystąpienia z wnioskiem o ogłoszenie jego upadłości.

Jaka jest maksymalna wysokość środków pieniężnych gwarantowanych przez Fundusz?

W całości gwarantowane są depozyty do równowartości w złotych 100 000 euro, niezależnie od liczy rachunków posiadanych przez deponenta w danym banku. W przypadku rachunku wspólnego każdemu ze współposiadaczy przysługuje odrębny limit środków gwarantowanych.

Jaka jest procedura wypłaty środków gwarantowanych?

Bank, którego działalność została zawieszona (zarząd komisaryczny) sporządza listę osób uprawnionych do odebrania środków gwarantowanych. Następnie BFG podaje do publicznej wiadomości informacje o sposobie (w tym o miejscu i terminie) wypłat środków gwarantowanych. Wówczas będzie można zgłosić się z dokumentem tożsamości po ich odbiór we wskazane miejsce. Po upływie wyznaczonego terminu wypłaty, środki gwarantowane mogły zostać odebrane w Bankowym Funduszu Gwarancyjnym w ciągu 5 lat od dnia zawieszenia działalności banku i wystąpienia z wnioskiem o ogłoszenie jego upadłości.

Czy można odzyskać środki pieniężne przekraczające wysokość limitu gwarancyjnego?

Tak, środki te nadal stanowią wierzytelność deponenta wobec banku. Po ogłoszeniu upadłości banku kwoty te można będzie odzyskać w wyniku podziału majątku banku w ramach postępowania upadłościowego. W przypadku nabycia upadłego banku przez inny bank, nabywca przejmuje zobowiązania z tytułu rachunków bankowych.

https://www.bfg.pl/gwarantowanie-depozytow/

Oblicz swój kredyt

Galeria dodatkowa

Skontaktuj się z nami

  • Bank Spółdzielczy w Osiu
    ul. Dworcowa 8, 86-150 Osie

  • tel. 52 33 29 531, 52 33 29 360
    tel./fax: 52 33 39 001

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny.